تندیس

تندیس چهارمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی

تندیس

از اداره کل امور مالیاتی

تندیس

تجلیل از موسسه خیریه کهریزک

تندیس

سومین همایش بین المللی نوآوری و عدالت اقتصادی

تندیس

ویژه از سازمان توسعه صنایع ملی ایران

تندیس

واحد نمونه استان

تندیس

واحد صنعتی برتر

تندیس

واحد تولیدی نمونه

تندیس

تندیس نمونه استانی از همایش بین المللی برند برتر کیفیت برتر

تندیس

دومین همایش بین المللی نوآوری و عدالت اقتصادی