لوح تقدیر

از طرف وزیر دادگستری

تندیس

از اداره کل امور مالیاتی

تندیس

تجلیل از موسسه خیریه کهریزک

تندیس سومین همایش

بین المللی نوآوری و عدالت اقتصادی

تندیس

ویژه از سازمان توسعه صنایع ملی ایران

تندیس

واحد نمونه استان